regulamin korzystania z portalu smartgmina.pl

Portal smartgmina.pl, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie.

§ 1.
Wydawcą portalu internetowego smartgmina.pl (“Portal”) jest Fundacja Smart Gmina z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Solidarności 147/33, 00 – 898 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 18398
§ 2.
Wszelkie prawa do Portalu zastrzeżone są na rzecz Fundacji Smart Gmina, a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Fundacji Smart Gmina lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały – na podstawie współpracy z Fundacji Smart Gmina – są udostępniane na stronach Portalu. Zarówno Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).
§ 3.
Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Portalu, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności:
a) dokonywane, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach,
b) rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych na stronach Portalu, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy (w tym na tematy polityczne, gospodarcze i religijne),
c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
§ 4.
Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Fundacji Smart Gmina oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z Fundacją Smart Gmina – są udostępniane na stronach Portalu.
§ 5.
Jakiekolwiek inne niż określone w § 4 korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych na stronach Portalu bez uprzedniej wyraźnej zgody Fundacji Smart Gmina udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Fundacji Smart Gmina (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z Fundacją Smart Gmina są udostępniane na stronach Portalu) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.
§ 6.
Dane i informacje udostępniane na stronach Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Fundacja Smart Gmina uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Fundacji Smart Gmina, Fundacja Smart Gmina nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Portalu. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi użytkownik. Fundacja Smart Gmina nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Portalu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.
§ 7.
Zamieszczone na stronach internetowych Fundacji Smart Gmina materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisu PAP będącym bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronioną przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Fundację Smart Gmina na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
§ 8.
Niniejszy Regulamin nie ogranicza praw użytkowników do treści zamieszczanych przez nich na stronach Portalu, w tym w szczególności, do treści zamieszczanych w na stronach Forum.
§ 9.
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Fundacja Smart Gmina, Aleja Solidarności 147/33, 00 – 898 Warszawa.
Dane osobowe Usługobiorców i osób odwiedzających Portal będą przetwarzane przez Fundację Smart Gmina, Aleja Solidarności 147/33, 00 – 898 Warszawa, w celach świadczenia usług, archiwizacji, sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Fundację Smart Gmina oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, w szczególności Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy potrzebnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz w celu realizacji usług, zgodnie z Regulaminem i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) , a w przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę odrębnej zgody, także w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia przez Usługodawcę usług wymagających zarejestrowania w Portalu.
Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym i możliwość ich aktualizacji bądź zmiany.
Usługodawca może udostępniać dane osobowe Usługobiorców na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.
Dane zostawione w Portalu zostaną udostępnione spółce, która świadczy usługi związane z danym produktem lub serwisem internetowym.
§ 10.
Fundacja Smart Gmina ma prawo dokonywać zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Portalu.
§ 11.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2009 roku.