Budowa nowej oczyszczalni ścieków i farmy fotowoltaicznej w Tłuszczu coraz bliżej

1.jpg

Budowa nowej oczyszczalni ścieków będzie największym wyzwaniem inwestycyjnym na najbliższe lata. Zbiorcze zestawienie kosztów wskazuje, że koszt budowy oczyszczalni wraz z farmą fotowoltaiczną i magazynem energii szacuje się na kwotę prawie 40 mln zł. Wybrana jest jej lokalizacja oraz wykupiono grunty o powierzchni 10,36 ha o wartości 464 556,09 zł.

W 2021 roku została podpisana umowa na opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego oraz materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z koncepcją z firmą Ecokube Sp. z o.o. W 2023 roku Rada Miejska w Tłuszczu przyjęła uchwałę przygotowaną przez Burmistrza Tłuszcza w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Tłuszcz do realizacji tego przedsięwzięcia w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Obecnie trwa procedura wydania decyzji środowiskowej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a w międzyczasie ogłosiliśmy przetarg na wykonanie oceny efektywności kosztowej przedsięwzięcia. 8 kwietnia br. nastąpiło podpisanie umowy z Panem Michałem Liżewskim z firmy Leggaly.Smart na wykonanie opracowania oraz przeprowadzenie niezbędnych analiz prawnych i ekonomicznych- określenie możliwych modeli organizacyjno- prawnych wraz z rekomendacją optymalnego, zdefiniowanie uczestników przedsięwzięcia (interesariuszy) oraz określenie ich wzajemnych zobowiązań i roli w projekcie, przeprowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych wśród potencjalnych partnerów prywatnych i instytucji finansowych, wykonanie analizy ekonomiczno-finansowej przedsięwzięcia, w tym porównanie realizacji przedsięwzięcia w modelu PPP i modelu tradycyjnym z odrębnym wyliczeniem efektów finansowych przy zastosowaniu hybrydowego finansowania (środki UE, krajowe) dla każdego z nich, analizę wpływu na taryfę za zbiorową dostawę wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla każdego modelu oraz przygotowanie wstępnego harmonogramu dalszych działań zmierzających do realizacji przedsięwzięcia.

Za ok. 3 miesiące znane będą wyniki prac.