Zmiany w Krajowej Izbie Klastrów Energii i OZE

Kpubrat.jpg

19 lipca br., w Warszawie, odbyło się Walne Zgromadzenie członków Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE, połączone z posiedzeniem zarządu Izby. Kluczowymi decyzjami było powołanie do zarządu KIKE pana Krzysztofa Pubrata, prezesa spółki Polenergia Dystrybucja oraz przyjęcie nowych założeń i kierunków działalności.

 

Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE, jako organizacja reprezentująca podmioty biorące udział w tworzeniu polskiej energetyki rozproszonej, obecnie skupia już blisko 150 spółek, przedsiębiorców i organizacji gospodarczych. W środowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu skutecznie reprezentowanych było aż 98 podmiotów.

 

Jednogłośnie podjętą uchwałą do zarządu Izby powołany został prezes spółki Polenergia Dystrybucja, Krzysztof Pubrat. Aktualnie pełni on również funkcję członka zarządu Polenergia eMobility. W 1986 roku ukończył studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach uzyskując tytuł mgr inżyniera elektryka. Jest absolwentem studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oraz rynku energii. Od początku kariery zawodowej związany z energetyką. Przez pierwsze lata pracy zdobywał doświadczenie na samodzielnych i kierowniczych stanowiskach związanych z budową, eksploatacją i utrzymaniem ruchu sieci elektroenergetycznych w Górnośląskim Zakładzie Elektroenergetycznym. Od 1994 roku pełnił szereg funkcji menadżerskich. M.in. wiele lat pracował w strukturach Vattenfall Distribution Poland, następnie ( w latach 2007-12) jako Prezes Zarządu Enion i Wiceprezes Zarządu Tauron Dystrybucja.

 

Powołanie Krzysztofa Pubrata do zarządu KIKE zbiegło się w czasie z wytyczeniem nowych zadań i kierunków działań dla organów Izby. Kluczowymi kwestiami dla budowy rynku energetyki rozproszonej w Polsce zdaniem ekspertów KIKE są współpraca z Urzędem Regulacji Energetyki, w zakresie elastyczności systemu oraz stworzenie platformy do współpracy z Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE). Warto podkreślić, że w ciągu ostatniego roku, wśród członków Izby, znacząco wzrosła liczba reprezentantów spółek operatorskich.

 

Wymienić tu należy takie spółki jak Polenergia Dystrybucja, BD sp. z o.o. , ESV3 sp. z o.o., ESV Wisłosan sp. z o.o., ESV Metalchem sp. z o.o., czy ZKlaster Dystrybucja. Łącznie, OSD skupieni w Krajowej Izbie Klastrów Energii, odpowiadają za dostarczenie energii do 40 tysięcy podmiotów.

Krzysztof Pubrat, członek zarządu KIKE

 

Niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń w najbliższej przyszłości będzie, organizowany przez KIKE wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą, I Kongres Energetyki Rozproszonej w Krakowie (24-26 września), będący okazją do integracji wszystkich środowisk zaangażowanych w proces transformacji energetycznej. Zarząd Izby podjął decyzję o zaproszeniu przedstawicieli najprężniej rozwijających się klastrów energii, skupionych w KIKE, do wystąpień, prezentacji i podzielenia się swymi osiągnięciami oraz dobrymi praktykami, ze wszystkimi uczestnikami Kongresu.

 

Innymi uchwałami podjętymi przez Walne Zgromadzenie było przyjęcie rezygnacji dr Karola Pawlaka z funkcji członka zarządu oraz jednogłośne powołanie go do Rady Programowej KIKE. Wszystkim członkom zarządu udzielone zostało absolutorium za ostatni rok działalności.

 

Aktualny skład zarządu KIKE to:

 

1. Albert Gryszczuk – prezes zarządu
2. Sławomir Nowicki – członek zarządu
3. Daniel Raczkiewicz – członek zarządu
4. Krzysztof Pubrat – członek zarządu

 

Dyrektorem Izby jest Tomasz Drzał.

 

Źródło: Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE