IV Forum Energetyki Rozproszonej

image2_ok.jpg

Rozwój energetyki rozproszonej był tematem przewodnim IV Forum Energetyki Rozproszonej. Podczas debaty dyskutowano o najistotniejszych aspektach lokalnego wymiaru transformacji energetycznej w Polsce oraz miejscu energetyki rozproszonej, zwłaszcza lokalnych inicjatyw energetycznych.

 
W dobie kryzysu energetycznego i konieczności ograniczenia udziału wytwarzania energii z paliw kopalnych w miksie energetycznym, energetyka rozproszona i magazynowanie energii stają się kluczowym elementem zapewnienia odbiorcom nieprzerwanych dostaw.
 

 
Rozwój rozproszonych zasobów energetycznych stawia przed przedsiębiorstwami energetycznymi wyzwania zarówno operacyjne, jak i związane z modelem biznesowym. Na tej właśnie problematyce skoncentrowali się autorzy analizy „Wpływ rozbudowy infrastruktury fotowoltaicznej na rozwój gospodarczy w Polsce – prognoza do 2040 r.” – dr Sławomir Kopeć i dr hab. Łukasz Lach z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie oraz Albert Gryszczuk, Agnieszka Spirydowicz i Robert Jan Szustkowski reprezentujący Krajową Izbę Klastrów Energii i OZE.
 
Wyniki przeprowadzonych badań jednoznacznie wskazują na konieczność zmian i wprowadzenie ułatwień dla sektora odnawialnych źródeł energii. Wśród przeszkód wymieniono m.in. procedury wydłużające proces inwestycyjny, takie jak uzyskanie decyzji środowiskowej czy pozwolenia na budowę, utrudnienia dotyczące powstawania sieci służących przyłączaniu źródeł OZE do krajowego systemu elektroenergetycznego, brak jednolitej wykładni dotyczącej opodatkowania instalacji PV czy też nierówne traktowanie źródeł OZE i źródeł konwencjonalnych.
 
– Rozwój energetyki odnawialnej w Polsce, w szczególności fotowoltaiki, według scenariusza optymalnego nie jest możliwy bez likwidacji barier prawnych i infrastrukturalnych – zaznaczają eksperci z AHG i KIKEiOZE.
 

 
Autorzy analizy postulują również zwiększenie wsparcia klastrów energii – np. poprzez zwolnienie, pod pewnymi warunkami, z opłaty mocowej lub jej części oraz rezygnację z obowiązkowego udziału jednostki samorządu terytorialnego, który znacząco ogranicza zakres działalności klastrów energii, co również negatywnie przyczyni się do rozwoju klastrów energii w Polsce. Jako skuteczną zachętę dla samorządów do udziału w klastrach energii wskazano zwolnienie ich, jako odbiorców energii (w klastrze), z opłaty mocowej.
 
Zdaniem ekspertów, rozbudowa infrastruktury fotowoltaicznej, pozwoli, (także w perspektywie długoterminowej), na utrzymanie stabilnego zatrudnienia w sektorach związanych z tą branżą.
 
– W okresie najbliższych 20 lat jest możliwe utrzymanie w branży stałego poziomu zatrudnienia. W pierwszych latach dominować będą miejsca pracy związane z inwestycjami w instalacje prosumenckie (PV1). Z upływem czasu będzie następował wzrost znaczenia większych instalacji, zwłaszcza PV4. Równocześnie będzie rosła liczba stałych miejsc pracy związanych z utrzymywaniem zainstalowanej infrastruktury, co będzie kompensowało możliwy spadek instalacyjnych miejsc pracy – piszą autorzy analizy.
 
Organizatorami IV Forum Energetyki Rozproszonej są członkowie konsorcjum MENAG realizującego projekt „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”: Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Partnerem wydarzenia jest Województwo Małopolskie. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach energii, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.