Krajowa Izba Klastrów Energii sygnatariuszem Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki

Zdjęcie-2-grupowe.jpeg

Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki podpisali przedstawiciele administracji rządowej oraz interesariusze sektora energetyki słonecznej w Polsce. Jednym z sygnatariuszy jest Krajowa Izba Klastrów Energii, w imieniu której podpis złożył dyrektor zarządzający – Tomasz Drzał. Uroczystość odbyła się 16 grudnia 2021 r. w warszawskim hotelu Radisson.


Celem tej inicjatywy jest wspieranie rozwoju branży oraz maksymalizacja udziału krajowego przemysłu urządzeń fotowoltaicznych w łańcuchu dostaw. W wydarzeniu uczestniczył również Dyrektor Generalny Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) Francesco La Camera.

 

Porozumienie sektorowe zostało zainicjowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska „Listem intencyjnym o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju przemysłu fotowoltaicznego”, podpisanym 11 września 2020 roku. Wydarzenie to umożliwiło rozpoczęcie intensywnej współpracy podmiotów zainteresowanych budową i rozwojem sektora fotowoltaiki w Polsce. Aktywne prace czterech grup roboczych, reprezentujących jego różne segmenty, pozwoliły na wypracowanie i uzgodnienie projektu Porozumienia.

 

Podpisane dziś Porozumienie to dla nas bardzo ważny sygnał wyznaczający kierunek dalszych działań. Fotowoltaika to jeden z kluczowych sektorów nie tylko energetyki, ale całej naszej gospodarki. Ostatnie lata pokazały jej dynamikę i wzrost znaczenia w kształtowaniu naszego rynku energetycznego. Tym bardziej cieszy fakt, że udało się wspólnie z branżą wypracować katalog zadań i propozycji do dyskusji na przyszłość – podkreślił wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Stronami Porozumienia są przedstawiciele administracji rządowej: Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Minister Finansów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Edukacji i Nauki, Minister Aktywów Państwowych, Minister Rozwoju i Technologii, Minister Spraw Zagranicznych, a także przedstawiciele inwestorów, podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw dla sektora fotowoltaiki, organizacji otoczenia biznesu, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych oraz przedstawiciele świata nauki.

 

Porozumienie będzie stałą platformą współpracy Stron na rzecz dynamicznego rozwoju sektora PV w Polsce, z naciskiem na wzmocnienie krajowych korzyści ekonomicznych, środowiskowych, technologicznych, energetycznych i społecznych.

 

– Fotowoltaika jest bez wątpienia jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów w Polsce. Można powiedzieć, że bezpośrednio wpływa na wzrost polskiego PKB, jak również pośrednio na przypływ inwestycji. Jako Krajowa Izba Klastrów Energii, w rozwoju fotowoltaiki, widzimy również szansę na strategiczną zmianę polskiego rynku energii, w kierunku energetyki rozproszonej. Samowystarczalne obszary energetyczne, takie jak chociażby klastry energii, to nowa jakość, która pozytywnie oddziałuje na Krajowy System Energetyczny. Nowe przepisy, które Ministerstwo Klimatu szykuje dla klastrów, powinny jeszcze bardziej pobudzić lokalne rynki – powiedział Tomasz Drzał z Krajowej Izby Klastrów Energii.

Jak podkreślił Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik Rządu ds. OZE, strategicznym celem porozumienia jest maksymalizacja krajowego wkładu w łańcuchu dostaw na potrzeby rozwoju sektora fotowoltaiki.

 

Energetyka słoneczna, obok lądowej energetyki wiatrowej, napędza rozwój OZE w Polsce. Kluczowe jest stworzenie odpowiedniego otoczenia prawno-ekonomicznego dla dalszego rozwoju tego sektora. Współpraca administracji rządowej z przedstawicielami branży OZE jest niezbędna do tego, aby Polska kontynuowała transformację energetyczną w oparciu o nowoczesne technologie zeroemisyjne – dodał Pełnomocnik rządu ds. OZE.

 

Jak zostać stroną „Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki”

 

Uczestniczymy w bardzo ważnym procesie. To historyczny moment, dlatego serdecznie zachęcam do przystąpienia do Porozumienia sektorowego wszystkie podmioty, instytucje i organizacje, którym bliskie są idee i kierunki zawarte w Porozumieniu. Zapraszamy wszystkich, którzy wyrażą wolę ich realizacji. Siła współpracy na różnych poziomach pozwoli nam na dalsze działania wspierające rozwój sektora PV w Polsce – zakończył wiceminister Zyska.