Społeczna i ekonomiczna zasadność transformacji powiatu zgorzeleckiego

fota-1.jpg

Zaletą transformacji regionu Turoszowa w oparciu o strategię opracowaną przez Komitet Transformacji Turowa i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jest poprawa warunków życia mieszkańców rejonu oraz polepszenie stosunków międzynarodowych (Czechy i Niemcy). Wycofanie się z węgla brunatnego może stanowić jeden z flagowych projektów w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

 
Odejście od węgla brunatnego przez wygaszanie kombinatu Turów ma nie tylko uzasadnienie ekonomiczne, ale przyniesie blisko 50% redukcji emisji CO2 z elektroenergetyki w regionie. Oprócz wdrażania na tych terenach w skali przemysłowej odnawialnych źródeł energii i technologii je wspomagających (magazynów energii), Strategia zakłada podjęcie działań służących przyciągnięciu nowych inwestycji i zagospodarowanie innowacyjnych branż przemysłu. Wśród wielu rodzajów projektów wymienić należy:
 

  • rozwój pilotażowych i komercyjnych projektów instalacji wodorowych,
  • różne technologie wachlarz magazynowania energii
  • zakłady produkcji akumulatorów,
  • budowę elektrycznych pojazdów z dziedziny mikromobilności,
  • produkcję przewodów i materiałów izolacyjnych,
  • wprowadzenie nowoczesnego oświetlenia LED,
  • wytwarzanie komponentów generacji energii słonecznej i wiatrowej,
  • stworzenie warunków rozwoju dla innych segmentów rynku, których funkcjonowanie opiera się na wykwalifikowanych kadrach inżynierów i techników.

 
Przekształcenie powiatu zgorzeleckiego w zeroemisyjny ośrodek przemysłowy, byłoby także odpowiedzią na pomysł budowy tzw. „Superlaboratoriów” europejskiej transformacji przemysłowej, która to propozycja znalazła się w raporcie przygotowanym przez panel Europejskiej Inicjatywy na rzecz Sposobów Dekarbonizacji, założonej przez Dyrekcję Generalną ds. Badań i Innowacji Komisji Europejskiej.
 
Zmiana modelu gospodarki uzależnionej dotychczas od paliw kopalnych na rzecz nowoczesnego modelu gospodarki niskoemisyjnej zachowującego neutralność klimatyczną, wymagać będzie prężnych działań. Wśród nich autorzy strategii na pierwszym miejscu wymieniają dalszy przemysłowy rozwój. Odbywać się on będzie, w głównej mierze, na terenach poprzemysłowych kopalni, gdzie powstaną źródła energetyki odnawialnej i technologii jej magazynowania celem zapewnienia stabilnych i nieprzerwanych dostaw odbiorcom końcowym. Pełne pokrycie zapotrzebowania w energię z zasobów lokalnej energetyki odnawialnej przyczyni się do gwarancji możliwości utrzymania stałych cen w dłuższym horyzoncie czasowym. Równie ważny jest rozwój dystrybucyjnej infrastruktury elektroenergetycznej, co stanowi warunek konieczny dla nieprzerwanych dostaw energii do jej nowych odbiorców, w szczególności przedsiębiorstw lokalizowanych w powiecie. Tworzenie na terenach poprzemysłowych (m.in. kopalni i elektrowni) stref dla działalności inwestycyjnej oraz wsparcie regulacyjne i polityczne dla tworzenia tego typu stref aktywności gospodarczych przyczyni się do powstawania na tych obszarach innowacyjnych i niskoemisyjnych gałęzi przemysłu. Z tym działaniem musi zostać silnie powiązany element motywacji i zachęt dla przebranżowienia lokalnych kadr inżynierów, techników i wszystkich innych zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w nowo powstających gałęziach przemysłu. W przeciwnym razie dojdzie do odpływu tej kadry. Już dziś silne ośrodki przemysłu motoryzacyjnego oddalone od powiatu zgorzeleckiego do 100 km takie jak: Mlada Boleslav czy okręg drezdeński, stanowią silną konkurencję dla przedstawionych planów.
 
Jednocześnie, należy pamiętać, by w okresie trwającego intensywnego procesu transformacji w obszarze gospodarczym, tworzyć coraz lepsze warunki dla życia i codziennej egzystencji lokalnej społeczności, by teren był atrakcyjny dla lokowania aktywności życiowej lokalnej społeczności. – czytamy w dokumencie
 
Tylko wdrożenie tak precyzyjnie zdefiniowanego katalogu działań, ma szansę spowodować trwałą transformację położonego na terenie powiatu zgorzeleckiego regionu węglowego i to nie tylko w obszarze gospodarczym, ale również w sferze społecznej i ekologicznej. Autorzy Strategii zwracają uwagę, że nie można pozwolić na popełnienie błędów, jakie historycznie miały miejsce w innych regionach Dolnego i Górnego Śląska, podczas zamykania kopalń bez gotowych planów dla lokalnej społeczności.