W Jaworze powstanie elektrownia fotowoltaiczna o mocy 12 MW

emilianberafw001_ok.jpg

Budowana przez zgorzelecką spółkę OZE Holding 3, elektrownia fotowoltaiczna w Jaworze, otrzymała już pozytywną decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

 
Farma o mocy 12 MW będzie inwestycją prowadzoną w ramach niedawno powstałego Klastra Mądrej Energii w Jaworze. Burmistrz miasta zaproponował, aby elektrownia fotowoltaiczna została usytuowana na terenach rolniczych i nieużytkach o powierzchni około 18 ha. Będzie to pierwsza inwestycja OZE na tym terenie o tak dużej skali. Warto przypomnieć, że w zeszłym roku ukończona została inna inwestycja polegająca na zaprojektowaniu i zainstalowanie 10 modułów fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną na 7 budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Jawor.
 
Korzyści płynące dla środowiska z wykorzystania odnawialnych źródeł energii są bezsporne. Przede wszystkim, z energii odnawialnej będą mogły korzystać lokalne podmioty, na czele z budynkami i przedsiębiorstwami komunalnymi. Jednym z istotnych efektów środowiskowych, będących wynikiem zastosowania modułów fotowoltaicznych, jest znaczące ograniczenie emisji C02 oraz dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla i pyłów. Elektrownie fotowoltaiczne pozwalają uniknąć powstawania odpadów stałych, ścieków, a także zanieczyszczenia gleby oraz degradacji terenu, które są częstym następstwem produkcji energii z wykorzystaniem źródeł konwencjonalnych. Biorąc pod uwagę, że elektrownie słoneczne, oparte na ogniwach fotowoltaicznych, produkują energię elektryczną bez wydzielania szkodliwych substancji oraz niemal nie emitują hałasu, pozytywnej decyzji RDOŚ spodziewali się zarówno wnioskodawca, jak i inwestor OZE Holding 3 Sp. z o.o.
 
– Jawor staje się najlepszym miastem pod słońcem, szczególnie teraz w kontekście nowo utworzonego Klastra Mądrej Energii. Przygotowałem wraz z moim zespołem miejski teren inwestycyjny dla potencjalnych inwestorów związanych z OZE. Zostały przygotowane miejscowe plany oraz nasze analizy. Powstała oferta, którą skutecznie przyciągnęliśmy inwestora. Mamy silnego partnera w postaci zgorzeleckiego Klastra Energii. Po dużych inwestycjach m.in. Mercedesa mamy już w tym doświadczenie. Razem osiągniemy cel, który stworzy możliwość dla Jawora, aby uliczne lampy czy szkoły były zasilane z zielonej energii. Nie stoimy biernie, lecz sami szukamy dobrych i nowoczesnych rozwiązań. Razem uwolnimy energię naszego miasta, tworząc zupełnie nowe standardy w przestrzeni polskich miast. – podkreśla Emilian Bera, burmistrz Jawora.
 
Teren inwestycji będzie ogrodzony i wyposażony w system monitoringu (nadzór prowadzony będzie za pomocą automatycznego systemu sterowania, umożliwiającego kontrolę i regulację parametrów pracy farmy). Na realizowany przez OZE Holding projekt składać się będą m.in. takie elementy jak: konstrukcja wsporcza, panele fotowoltaiczne, falowniki, instalacja kablowa niskiego napięcia (NN), kontenerowe stacje transformatorowe, droga dojazdowa, ogrodzenie, itp. Planuje się zastosowanie transformatorów suchych żywicznych lub olejowych, które będą wyposażone w szczelne misy zabezpieczające przed ewentualnym wyciekiem oleju. Maksymalna wysokość konstrukcji montażowych wraz z panelami wyniesie od 3 do 4 metr6w.
 
Jak zaznaczył w postanowieniu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
 
– Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się oddziaływania na środowisko. Funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznej nie powinno powodować ponadnormatywnej emisji hałasu oraz pola elektromagnetycznego. Elektrownia fotowoltaiczna nie będzie wymagała systemu chłodzenia. Do mycia powierzchni paneli fotowoltaicznych wykorzystana zostanie zdemineralizowana woda (bez użycia środków chemicznych). Woda dostarczana będzie za pomocą beczkowozów. Odpady wytworzone na etapie eksploatacji przedsięwzięcia związane m.in. z prowadzeniem prac serwisowych będą odbierane z terenu inwestycji i przekazywane uprawnionym podmiotom – napisano w postanowieniu RDOŚ we Wrocławiu.
 
Ani realizacja, ani eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej nie stanowią ryzyka wystąpienia awarii (instalacja będzie monitorowana, ewentualne usterki będą usuwane na bieżąco). Nie powinny też wpłynąć znacząco na zmiany klimatu ani na środowisko naturalne, najbliżej położony obszar chroniony: Zespół przyrodniczo krajobrazowy Dolina Uszewicy znajduje się w odległości ok. 4 km, natomiast najbliższy obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Góry i Pogórze Kaczawskie zlokalizowany jest w odległości ok. 6,5 km. Dodatkowo w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się korytarze ekologiczne.
 
W ocenie oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględniono również wpływ planowanej do realizacji elektrowni słonecznej na walory krajobrazowe.
 
– Biorąc pod uwag skalę i lokalizację inwestycji, przy zachowaniu istniejącego szpaleru drzew, nie powinna ona wpływać na krajobraz – stwierdził w wydanym postanowieniu dyrektor RDOŚ we Wrocławiu.
 
Aleksandra Olczyk – serwis SamrtGmina