Czy nowe prawo budowlane podniesie koszty instalacji fotowoltaicznych?

solar-energy-860204_1920-1_sl.jpg

19 września 2020 weszła w życie ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianach w prawie budowlanym. Jej celem jest przede wszystkim uproszczenie i przyśpieszenie procesu inwestycyjnego w budownictwie. Zmianie uległy m.in. przepisy dotyczące instalacji fotowoltaicznych. Ustawodawca wprowadził obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych wszystkich, niezależnie od lokalizacji i przeznaczenia, instalacji fotowoltaicznych, których moc przekracza 6,5 kWp.

– Nadmierna liczba dokumentów, których wymaga się na samym starcie inwestycji, wydłuża proces budowy. (…) Teraz projekt techniczny będzie mógł być wykonany po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ale przed rozpoczęciem prac budowlanych.- wyjaśniał Robert Nowicki, wiceminister rozwoju. – Obowiązkiem kierownika budowy będzie posiadanie aktualnego projektu technicznego na placu budowy, a projektant będzie składał oświadczenie o jego poprawności i sporządzeniu przed rozpoczęciem robót budowlanych. Dzięki temu zostaną dochowane warunki bezpieczeństwa, a jednocześnie proces skróci się po stronie inwestora. (…). – mówił wiceminister.

Na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia, budujący będą składać mniej dokumentów. Inwestor do wniosku o pozwolenie na budowę będzie dołączał tylko część obecnego projektu budowlanego. Zmniejszy się również liczba wymaganych egzemplarzy projektu dołączanego do wniosku. Od 19 września do wniosku o pozwolenie na budowę trzeba złożyć projekt budowlany, który składa się z projektu zagospodarowania terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu) i projektu architektoniczno-budowlanego (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe). Natomiast projekt techniczny (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna) trzeba złożyć na ręce kierownika budowy przed rozpoczęciem robót, a w urzędzie nadzoru budowlanego dopiero razem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót.

Chociaż nowe przepisy upraszczają proces inwestycyjny w wielu jego aspektach i znacząco podnoszą poziom bezpieczeństwa pożarowego, to zapewne wpłyną także na wzrost kosztów instalacji fotowoltaicznych. Zgodnie bowiem z obowiązującymi od 19 września 2019 r. zasadami montaż każdej instalacji fotowoltaicznej, której moc przekracza 6,5 kW będzie wymagał:

  • uzgodnienia projektu technicznego instalacji z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
  • a po zakończeniu budowy zgłoszenia instalacji do powiatowej lub miejskiej komendy Państwowej Straży Pożarnej.

Natomiast montaż instalacji fotowoltaicznej, której moc przekracza 50 kWp wymaga, zgodnie z nowymi przepisami, uzyskania pozwolenia na budowę.

Ustawodawca nie określił natomiast wymogów dotyczących bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznych, których moc nie przekracza 6,5 kWp ani zakresu projektu, który powinien zostać uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Nie jest też dostępny do chwili obecnej wzór zgłoszenia instalacji do właściwej jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw 2020 poz. 471. Tekst jednolity Prawa budowlanego został opublikowany w Dzienniku Ustaw 2020 poz. 1333 z 3 sierpnia. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001333/O/D20201333.pdf

29 ust. 2 pkt. 16 Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:

c) pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust.

art. 56 ust. 1 Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy:

1) (uchylony)

2) Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

3) (uchylony)

4) Państwowej Straży Pożarnej

– o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

1a. Przepisy ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych

Obraz lucascgouvea0 z Pixabay