Ministerstwo Klimatu planuje stworzenie 300 obszarów autonomicznych energetycznie, wzorując się na Klastrze Zgorzeleckim

IMG_6139_ok.jpg

W dniu dzisiejszym, w Warszawie, doszło do uroczystego podpisania listu intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju branży fotowoltaicznej. Jedynym sygnatariuszem, reprezentującym Dolny Śląsk był Prezes Zgorzeleckiego Klastra Energii oraz Krajowej Izby Klastrów Energii – Albert Gryszczuk

Fotowoltaika, jest wskazana w Krajowym Planie na rzecz energii i klimatu na lata2021-2030, jako jedna z technologii kluczowych dla osiągnięcia unijnego celu w zakresie odnawialnych źródeł energii na 2030 rok, a jej dynamiczny rozwój stanowi jeden z projektów strategicznych projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku.

– Rozwój PV jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających przeprowadzenie procesu transformacji gospodarki w kierunku nisko- i zeroemisyjnym zapewniającym dywersyfikację krajowej struktury źródeł wytwarzania energii i znacząco przyczyni się do osiągnięcia celów polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. Przemysł fotowoltaiczny jest częścią tzw. „zwycięskiego trio przyszłości” czyli pomp ciepła, ładowarek samochodowych oraz energetyki rozproszonej – mówił podczas uroczystości Minister Klimatu, Michał Kurtyka

Dla uzyskania optymalnych rezultatów, konieczna jest współpraca trójstronna: rządu, obecnych i przyszłych inwestorów oraz przedstawicieli łańcucha dostaw branży PV. Szczególnie ważny jest rozwój polskich producentów kluczowych urządzeń i komponentów (ogniw, modułów, konstrukcji wsporczych, komponentów elektrycznych) oraz podmiotów zaangażowanych w działania umożliwiające przygotowanie, realizację i eksploatację inwestycji w branży PV.

Wszyscy sygnatariusze zgodzili się, że zachodzi konieczność stworzenia platformy dialogu w celu zapewnienia dynamicznego rozwoju sektora PV w Polsce, z naciskiem na wzmocnienie krajowych korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, oraz wypracowania porozumienia interesariuszy branży PV.

Ireneusz Zyska, Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, zapowiedział powstanie 300 okręgów autonomicznych energetycznie, opartych na formule klastrowej. Wiceminister chwalił osiągnięcia Klastra Zgorzeleckiego, który przedstawiany jest, jako modelowy przykład w skali kraju. Przy powstawaniu wspomnianych okręgów i klastrów energii Ministerstwo Klimatu będzie współpracować z Krajową Izbą Klastrów Energii.

PV wpisuje się w wytyczne Sprawiedliwej Transformacji, która nie tylko zapewni ochronę środowiska naturalnego, ale również w dużym stopniu będzie stanowić narzędzie przeciwdziałania negatywnemu wpływowi deindustrializacji na społeczeństwo terenów pogórniczych. Ten ostatni aspekt jest niezwykle istotny dla obszaru Dolnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Turowa.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele najważniejszych organizacji branżowych. Poza Krajową Izbą Klastrów Energii, byli to:

Pan Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan,

Pan Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej,

Pani Ewa Magiera, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki,

Pan Marcin Roszkowski, Prezes Instytutu Jagiellońskiego,

Pan Tomasz Sęk, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej,

Pan Andrzej Radecki, Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i

Rozproszonej,

Pan Łukasz Zagórski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Energii Odnawialnej,

Pan Janusz Majchrowicz, Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki,

Pan Bogdan Szymański, Prezes Zarządu Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV.

 

Tomasz Drzał