Kolejny sukces Zgorzeleckiego Klastra Energii (ZKlaster) – przy niemieckiej granicy powstanie jedna z największych farm fotowoltaicznych w Polsce!

46 MW z nowych źródeł fotowoltaicznych, należących do Zgorzeleckiego Klastra Energii, z wygraną aukcją URE.

Urząd Regulacji Energetyki podał właśnie wyniki aukcji z 15 listopada br, dotyczącej źródeł fotowoltaicznych i wiatrowych, o mocy do 1 MW. W ramach aukcji URE, członkowie Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej złożyli zwycięskie oferty, umożliwiające budowę i efektywną eksploatację źródeł fotowoltaicznych o łącznej mocy aż 46 MW. Co stanowi blisko 10% z wszystkich zwycięskich projektów. ZKlaster dysponuje drugim co do wielkości, obok kontrolowanego przez Zygmunta Solorza Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA (ZE-PAK), kompleksem farm fotowoltaicznych w Polsce. Razem z poprzednimi 18MW daje to możliwość generacji 64MW w Klastrze.

Czy sukces ZKlastra oznacza, że klastry energii w Polsce przestają być organizacjami wirtualnymi, a przechodzą „od słów do czynów”? – pytamy Prezesa Zarządu Zgorzeleckiego Klastra Energii, Alberta Gryszczuka

Musimy być świadomi, że inicjatywa klastrowa jest czymś nowym i większość polskich klastrów energii jest wciąż w fazie planowania i przygotowywania swoich projektów do realizacji. Zklaster jest pewnego rodzaju ewenementem, ponieważ w ramach naszej struktury skupiliśmy podmioty będące
w posiadaniu projektów OZE już w pełni gotowych do realizacji. Potwierdzeniem tego jest zwycięstwo tych podmiotów w aukcji zorganizowanej przez URE w połowie listopada tego roku. 46MW nowych źródeł fotowoltaicznych, skupionych na obszarze jednego powiatu, z gwarancją ceny energii, gotowych do budowy w okresie nie przekraczającym 1 roku, to coś wyjątkowego w skali całego kraju. Zgorzelecki Klaster Energii zdecydowanie przechodzi „od słów do czynów” również w obszarze wytwarzania energii z OZE, co jest przecież osią każdej inicjatywy klastrowej w Polsce.

Co jest główną przyczyną sukcesu i skali projektów, akurat w ramach Zgorzeleckiego Klastra Energii?

Zgorzelecki Klaster energii jest szeroką i wielowątkową inicjatywą, ale bez energii wytwarzanej z OZE nie istnieje. Należy pamiętać, że to musi być energia odnawialna, wytworzona wyłącznie na obszarze funkcjonowania danego klastra (co najwyżej powiatu), a jednocześnie zaspokajająca co najmniej 30% łącznego zapotrzebowania odbiorców z tego obszaru. To poważne wyzwanie z poziomu technicznego, organizacyjnego i finansowego. W naszym Zklastrze zdajemy sobie z tego sprawę od początku, gdy prawie 1,5 roku temu nasza inicjatywa wystartowała. Dlatego szukaliśmy synergii w działaniach poszczególnych członków klastra, pomagaliśmy w procesie przygotowania projektów do realizacji oraz do świeżo zakończonej aukcji URE. Podkreślić należy również wyjątkowo sprzyjający klimat dla innowacyjności na obszarze powiatu zgorzeleckiego oraz bardzo dobrą współpracę z władzami samorządowymi. Teraz widzimy tego efekty.

Czy klaster energii może ułatwić przygotowanie i realizację projektów z zakresu OZE?

Oczywiście. Klaster to naturalne środowisko dla przygotowania i realizacji tego typu projektów. Zagregowanie projektów o dużym wolumenie w ramach skupionej na wspólnym celu, skoordynowanej i skutecznie zarządzanej struktury – takiej jak w Zklastrze – pozwala uzyskać fantastyczne rezultaty. Duża skala realizowanych jednocześnie projektów sprawia, że klaster staje się partnerem dla wszystkich, poważnych światowych dostawców technologii OZE. Bez klastra energii, żaden pojedynczy inwestor nie ma na to szansy. Nie da się ukryć, że jesteśmy w awangardzie i przecieramy szlaki. Realizowana na jednym obszarze inwestycja polegająca na budowie źródeł fotowoltaicznych o skali takiej jak nasz jest czymś wyjątkowym w tej części Europy.

Budowa źródeł OZE to jedno, a co z odbiorem i dystrybucją energii w klastrze?

To jest kolejne duże wyzwanie, które stoi przed każdym klastrem energii w Polsce. Energię trzeba odebrać od lokalnych producentów, a następnie dostarczyć do odbiorców, jednocześnie skutecznie bilansując popyt i podaż na poziomie lokalnym. Tutaj również z wyprzedzeniem uruchomiliśmy niezbędne działania, by umożliwić członkom ZKlastra skuteczne oddanie wyprodukowanej z OZE energii.
W Zklastrze funkcjonuje pierwsza i na dziś jedyna w Polsce „klastrowa spółka dystrybucyjna” z koncesją na obrót i dystrybucję energii elektrycznej na obszarze Klastra. Spółka posiada własną sieć dystrybucyjną oraz jest przygotowana do przyłączenia – między innymi – na dzień dzisiejszy źródeł PV o łącznej mocy 55 MW. Dzięki klastrowi energii podmioty, które właśnie wygrały aukcję, będą miały techniczną możliwość sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej.

Kiedy planujecie realizację inwestycji? Czy przygotowujecie kolejne projekty?

Harmonogram realizacji inwestycji zamyka się już w 2020r. Inwestycje związane z budową poszczególnych źródeł będą ze sobą skoordynowane.

Oczywiście, w ramach struktury Zklastra, szykujemy do realizacji kolejne inwestycje z zakresu OZE. Jest to co najmniej 200MW mocy wytwórczej.

Czy możliwy jest rozwój innych klastrów energii w podobnym tempie?

Sądzę, że inne klastry energii będą w swoim tempie przygotowywać i realizować swoje inwestycje. Nie wiem, czy uda się uzyskać podobną skalę. Jestem natomiast przekonany, że w każdym dobrze zaplanowanym klastrze energii jest potencjał do budowy nowych źródeł OZE i uzyskania realnych korzyści z ich eksploatacji.

Stopka:

Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej to cywilnoprawne porozumienie na rzecz budowy lokalnego rynku energii  elektrycznej i cieplnej w oparte na lokalnych zasobach OZE, wsparte rozwojem stabilnych jednostek  wysokosprawnej kogeneracji wykorzystujących najefektywniejsze i najczystsze dostępne technologie.

Porozumienie zawarto 9 marca 2017 roku w Zgorzelcu, na podstawie art. 2 pkt 15a) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Sygnatariusze – Członkowie Klastra – na mocy zawartego porozumienia uzgodnili realizację szerokiego zakresu działań ukierunkowanych na rzecz budowy samowystarczalnego energetycznie obszaru oraz gospodarki korzystającej z zasobów czystej i efektywnej energii.

Więcej informacji na www.zklaster.org