projekt szkoleniowo-stażowy Aktywni zawodowo

Fundacja Promocji i Rozwoju Gmin Polskich Smart Gmina z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór do projektu szkoleniowo- stażowego Aktywni zawodowo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób w wieku od 15 do 29 lat, biernych zawodowo, nieuczestniczących w formalnym kształceniu stacjonarnym i szkoleniach.

 
Do udziału w projekcie zapraszamy:

 
• Osoby w wieku 15-29 lat,
• Zamieszkujące miasto Białystok, powiaty białostocki i sokólski
• Osoby niepełnosprawne
• Niepracujące, bez doświadczenia zawodowego
• Osoby nieuczące się (z wyłączeniem nauki zaocznej)
• Osoby o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie średnie)

 
W ramach szkoleń oferujemy:

 
• Spotkanie z doradcą zawodowym – 2 spotkania po 4 godziny (zadanie obce)
• Na podstawie spotkań opracowana zostanie ścieżka rozwoju zawodowego – następnie uczestnik jest kierowany na szkolenie zawodowe 80 godzin
Kurs musi się zakończyć certyfikatem – uznawanym przez PUP
• Po szkoleniu zawodowym każdy uczestnik kierowany jest na 3 miesięczny płatny staż do firmy.
• Wynagrodzenie na stażu wynosi 1280 zł brutto
• Stypendium szkoleniowe – 400 zł brutto – za uczestnictwo w całym szkoleniu
• Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie do Białegostoku – przewidziane dla niektórych uczestników na poziomie – nie więcej niż 30 zł

 
Osoby przyjęte na staż muszą znaleźć zatrudnienie na okres 3 miesięcy i może być w formie:

 
• Umowy o pracę na ½ etatu
• umowy- zlecenia
• Okres zatrudnienia minimum 3 miesiące

 
Formularz Aktywni Zawodowo

 
Nabór zgłoszeń trwa do 27.03.2017