k // smart recykling

smart-recykling.jpg
> nowoczesne technologie zwiększające efektywność procesów odzysku i recyklingu
>> rozwiązania ułatwiające selektywną zbiórkę odpadów komunalnych >> innowacyjne sposoby gromadzenia, segregacji, transportu, sortowania i przetwarzania odpadów;

> innowacyjne metody produkcji przemysłowej uwzględniające procesy recyklingu
>> rozwiązania i technologie adresowane do gmin, usprawniające funkcjonowanie systemu gminnej gospodarki odpadami i jej głównych elementów: RIPOKów (regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych) i PSZOKów (punktów selektywnej zbiórki odpadów komunanych) >> technologie wspierające recykling organiczny i odzysk biogazu odpadowego

> skuteczne metody zwiększające świadomość ekologiczną mieszkańców w zakresie postępowania z odpadami i ich rodzajami (w tym elektroodpadami i odpadami niebezpiecznymi)
>> rozwiązania wykorzystujące technologie informacyjno- komunikacyjne