innowacyjny ZZO w Wólce Rokickiej

zzo.jpg

W końcu listopada 2016 otwarto nowoczesny zakład zagospodarowania odpadów ZZO w Wólce Rokickiej, wybudowany w przeciągu 10 m-cy. Przetwarzanych w nim będzie ponad 37 tys. ton odpadów komunalnych rocznie. Zakład w sposób kompleksowy rozwiązuje problem zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców miast i gmin i zmniejsza wywożenie odpadów na składowisko o ponad 50%.

 

 

Inwestorem ZZO był celowy Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej, powstały w 2003 r. W jego skład wchodzi pięć gmin, w tym Miasto Lubartów. Z usług ZZO będą korzystały także miasta – Lublin i Świdnik. Nowoczesne instalacje zakładu powstały w sąsiedztwie największego w regionie składowiska śmieci. W skład ZZO wchodzą:
• sortownia odpadów komunalnych wraz z instalacją do produkcji paliwa alternatywnego,
• instalacja fermentacji odpadów organicznych,
• punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych,
• punkt tymczasowego składowania odpadów niebezpiecznych, pochodzących ze zbiórek od mieszkańców
• sortowania odpadów komunalnych,
• punkt przerobu odpadów budowlanych.

 

 

Odpady przywożone na teren ZZO obejmują dwie frakcje: ze zbiórki selektywnej oraz odpady niesegregowane. Odpady zmieszane są najpierw poddawane wstępnej segregacji i rozdzielane na strumienie zgodnie z ich właściwościami, kształtem i wielkością. Następnie przeprowadzana jest tzw. segregacja pozytywna, w trackie której wyodrębniane są surowce wtórne – plastik, szkło, makulatura oraz frakcja energetyczna i balast (kierowany potem na składowisko). Wydzielane z odpadów surowce kierowane są do dalszego wykorzystania i sprzedaży recyklerom. Frakcja energetyczna może zaś służyć jako paliwo w piecach cementowni.

 

 

Instalacja do wytwarzania biogazu z odpadów wykorzystuje innowacyjną metodę suchej fermentacji i wyposażona jest w generator o mocy 400 kW. Instalacja przyjmować będzie 18 tys. ton odpadów po odpowiedniej selekcji do izolowanych komór fermentacyjnych, gdzie wytwarzany z nich jest metan do napędzania generatora prądu. Trafiają tu odpady z parków i ogrodów zbieranych selektywnie, drobne frakcje odsiane z odpadów zmieszanych zawierające części organiczne oraz osady ściekowe z komunalnych oczyszczalni ścieków. W specjalnych komorach fermentacyjnych odpady poddawane są działaniom bakterii, dzięki którym produkowany jest biogaz. Jest on oczyszczony i spalany w specjalnym agregacie produkującym prąd elektryczny i ciepło. Zanieczyszczone powietrze oczyszczane jest z uciążliwych zapachów.

 

 

Kolejnym elementem zakładu jest punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych. W punkcie odpady, takie jak np. meble są demontowane, a ich części są następnie poddawane recyklingowi lub trafiają na składowisko. W ramach zakładu działa również tymczasowy punkt gromadzenia odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych. Trafiają tu elementy ze zużytego sprzętu RTV, AGD – baterie, akumulatory, lampy z monitorów. Po nagromadzeniu przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym odbiorcom zewnętrznym.

 

 

W nowym zakładzie znalazło zatrudnienie 20 pracowników, a docelowo pracować ma 50 osób. Koszt inwestycji wyniósł 48,8 mln zł i był współfinansowany w ponad 75% ze środków Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”. W pozostałej części sfinansowany został ze środków gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz Lublina i Świdnika.

Zobacz filmik: http://www.gmina-lubartow.pl/index.php/wydarzenia/457-zaklad-w-wolce-rokickiej-ruszyl-pelna-para