stawy na dachu

inwestycja.jpg

Multifunkcjonalne ogrody bagienne na dachach sposobem na retencjonowanie wody opadowej.

W Markach pod Warszawą ma powstać pierwsza w Polsce szkoła pasywna. Aby osiągnąć to założenie, projektanci z biura CJK architekci zaproponowali wiele niekonwencjonalnych rozwiązań technicznych.

Bardzo ważną kwestia są zaprojektowane multifunkcjonalne ogrody bagienne na dachach szkoły. Projekt powstał w 2012-2014 roku, a oddanie do użytku planowane jest na 2017-2019 rok.

Wody opadowe i roztopowe z terenu projektowanej inwestycji retencjonowane są pod trybuną zewnętrzną w zbiorniku o pojemności ok 500 m3, a następnie odprowadzane poprzez kanalizację deszczową do projektowanego rowu melioracyjnego, połączonego ze stawem zlokalizowanym w północnej części opracowywanego terenu. Instalacja zakłada rozdzielenie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych i nawierzchni zanieczyszczonych – dróg i parkingów.

Część nawierzchni połaci dachowych zaprojektowano w technice tzw. dachów ekstensywnych.  Pozwala to na retencjonowanie wody w ilości około 30l/m2. Zastosowano także dachy bagienne pozwalające na zwiększoną retencję wód opadowych i deszczowych o wysokości retencji od 10 do 35 cm. Z dachów ekstensywnych oraz bagiennych nadmiar wód jest odprowadzany przelewem bezpośrednio do zbiornika retencyjnego. Zgodnie z danymi literaturowymi zastosowanie tej techniki pozwala na redukcję odpływu wód opadowych o około 50-99% – poprzez produkcję pary wodnej następuje odświeżenie, ochłodzenie i oczyszczenie powietrza, co wpływa na poprawę mikroklimatu w miastach. Z kolei retencjonowanie wody opadowej obniża zagrożenie powodziowe na terenach zurbanizowanych, a także umożliwia późniejsze jej zagospodarowanie. Część zgromadzonej w zbiorniku wody planuje się wykorzystywać do podlewania projektowanej zieleni, nawadniania trawników, schładzania boiska piłkarskiego w czasie upałów, a także uzupełniania wody na dachach bagiennych w okresach suchych.

 

Zastosowany rodzaj dachów zielonych w tej inwestycji oprócz korzyści i walorów typowych dla ogrodów na dachach, posiada jeszcze szereg nowych i bardzo interesujących wartości dodatnich tj.: wysoka zdolność takich zbiorowisk do transpiracji,  jest to ok od 800 do 1 600 mm/m2 . Duże miasta maja ogromny problem z mikroklimatem, a takie zbiorniki zwiększają efektywność zazieleniania w mieście na mikroklimat oraz regulację temperatury powietrza, zmniejszając jednocześnie problem miejskich wysp ciepła.

Zazielenienie takie powoduje również regulację temperatury wewnątrz budynku aniżeli w przypadku dachów zielonych konwencjonalnych. Zdolność do ochładzania mikroklimatu w bardzo intensywnej miejskiej zabudowie jest bardzo cenne w obecnych czasach, natomiast odbieranie ciepła w procesie parowania wpływa pozytywnie na regulacje temperatury wewnątrz budynków. Poprzez oddawanie dużej ilości wody do atmosfery takie dachy bagienne w znaczy sposób odciążają sieci kanalizacyjne.

Nie da się ukryć, że efektywność takich dachów zielonych pod tym względem jest również dużo większa niż tradycyjnych dachów, co za tym idzie są bardziej przydatnym „narzędziem” w walce z powodziami na terenach zurbanizowanych.

 

Red: Marzena Bronisz