Asta Smart City – smart rozwiązanie do zarządzania infrastrukturą samorządową

astalogo2.jpg

Asta Smart City to system przeznaczony dla miast i gmin wspierający realizację idei e-administracji i inteligentnego miasta. Przy użyciu aplikacji na smartfony, tablety i komputery urzędnicy mogą się komunikować z mieszkańcami, zarządzać gminną infrastrukturą i dotyczącymi jej inwestycjami, nadzorować prowadzone prace i kontaktować się z ich wykonawcami.

 

Wdrożenie systemu usprawnia pracę urzędu, zwiększając zakres dostępnej informacji oraz usprawniając komunikację urzędu z mieszkańcami, wykonawcami, inwestorami. W efekcie zwiększa transparentność działania urzędu, buduje zaufanie mieszkańców do urzędu, oraz zwiększa ich poczucie odpowiedzialności za miasto i gminę.

 

Mieszkańcy na bieżąco i z dowolnego miejsca zgłaszają problemy w funkcjonowaniu gminy poprzez wypełnienie ankiety i dołączenie zdjęcia. Urzędnicy na bieżąco przeglądają zgłoszenia, lokalizują je na mapach, oraz informują wybrane grupy mieszkańców o utrudnieniach lub zagrożeniach. Mieszkańcy na bieżąco otrzymują powiadomienia o nagłych zdarzeniach, jak również aktualne informacje miejskie. Zgłoszenia mogą dotyczyć uszkodzeń i dewastacji infrastruktury czy zieleni, zalegających śmieci lub zanieczyszczeń, zalegania śniegu i oblodzeń, wypadków komunikacyjnych, naruszeń porządku i zagrożeń bezpieczeństwa itd.

 

Informacje o remontach dróg, objazdach i utrudnieniach komunikacyjnych, przewidywanych zagrożeniach pogodowych i środowiskowych, zakłóceniach w dostawie mediów, pracy urzędów, planowanych imprezach masowych itp.

 

Urzędnicy potwierdzają zgłoszone problemy w terenie i dokumentują je przy użyciu opisów, zdjęć i filmów; zlecają niezbędne do rozwiązania problemów działania i prace tak własnym służbom jak i zewnętrznym wykonawcom

 

Urzędnicy monitorują położenie potencjalnych wykonawców oraz ich aktualne i planowane obciążenie; na bieżąco kontrolują realizację zadań i postępy prac, a po ich zakończeniu odbierają raporty końcowe

 

Wykonawcy prac na bieżąco otrzymują powiadomienia o nowych zleceniach wraz z pełną informacją dotyczącą zaistniałych zdarzeń i zlecanych zadań, przyjmują je do wykonania, na bieżąco informują o postępach prac oraz przekazują raporty końcowe

 

Urzędnicy gromadzą tekstowe i multimedialne dane o infrastrukturze miasta i gminy. Śledzą stan i otrzymują powiadomienia z czujników zlokalizowanych w obiektach infrastruktury. Zlecają służbom i podwykonawcom wykonanie rutynowych przeglądów lub awaryjnych inspekcji infrastruktury, w trakcie których wypełniane są niezbędne kwestionariusze i jest zbierana dokumentacja w postaci zdjęć, szkiców i filmów. Urzędnicy gromadzą informację na temat realizowanych i planowanych projektów i inwestycji gminnych

 

Zbierają wyniki wypełnianych przez mieszkańców ankiet dotyczących potrzeb, zakresu czy terminu inwestycji, w tym ankiet dotyczących budżetu partycypacyjnego. Urzędnicy i wykonawcy inwestycji pozostają w ciągłym kontakcie – wysyłają i otrzymują powiadomienia przez kanał komunikacyjny inwestycji, załączając dokumentację, rysunki, zdjęcia i filmy.

 

System może obejmować budynki, stacje energetyczne, oczyszczalnie ścieków, kontenery na śmieci i wysypiska śmieci, przystanki i parkingi itd. Drogi, chodniki, linie energetyczne, wodociągi, gazociągi, odcinki kanalizacji itp.

 

System usprawnia projekty związane z przebudową i modernizacją infrastruktury drogowej, energetycznej czy wodno-kanalizacyjnej, budową szpitali i ośrodków zdrowia, szkół i przedszkoli, parków i placów zabaw itd.

 

Wdrożenie nie niesie ryzyka inwestycyjnego – nie jest wymagany zakup systemu ani jakiejkolwiek własnej infrastruktury komputerowej – system jest oferowany jako usługa, co wiąże się jedynie z okresowymi opłatami, których wysokość zależy od intensywności wykorzystania systemu. Wdrożenie nie wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej – usługa jest uruchomiona w chmurze obliczeniowej dostawcy, a urzędnicy, mieszkańcy i wykonawcy samodzielnie pobierają ze sklepu i instalują aplikacje lub wymagane uaktualnienia, których nie trzeba już dodatkowo konfigurować.

 

astalogo2