MR: kierunek innowacje – unijne wsparcie na centrum badawczo-rozwojowe Grupy Azoty (komunikat)

– MR informuje:
Ministerstwo Rozwoju zawarło kolejną umowę z polskim przedsiębiorstwem na rozwój jego działalności innowacyjnej. Grupa Azoty utworzy własne centrum badawczo-rozwojowe w Tarnowie. Wsparcie z Programu Inteligentny Rozwój wyniesie 20 mln zł. Całkowita wartość projektu to blisko 88 mln zł.
– Jednym z filarów Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw i ich konkurencyjności na rynku krajowym i rynkach zagranicznych – powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki. – Mogą to uczynić poprzez rozwój i unowocześnienie swojej działalności, w czym niezwykle pomocne są własne centra badawczo-rozwojowe. Tam pomysły naukowców, inspirowane potrzebami biznesu, przeradzają się w konkretne rozwiązania, które następnie są wprowadzane na rynek – podkreślił.
– Kluczowym celem Centrum Badań i Rozwoju w Tarnowie będzie zbudowanie przewag konkurencyjnych opartych na wiedzy, co umożliwi podniesienie poziomu innowacyjności oferowanego przez nas portfela produktów oraz posiadanych technologii – komentuje Mariusz Bober, Prezes Grupy Azoty. – Zawarta dziś z Ministerstwem Rozwoju umowa na finansowe wsparcie Centrum zbliża nas do tego celu – uzupełnia Prezes Mariusz Bober.
Głównym założeniem projektu jest rozbudowa infrastruktury badawczo-rozwojowej pozwalającej na zwiększenie skali własnych prac badawczych, stworzenie możliwości weryfikacji wyników tych prac i badań w skali półtechnicznej oraz powiększenie potencjału kadrowego Grupy Azoty w obszarze B+R. Zgodnie z realizowaną Strategią na cele badawczo-rozwojowe Grupa Azoty będzie przeznaczać do 1 proc. przychodów. Intensyfikacja działań w sferze badawczo-rozwojowej i innowacyjnej będzie prowadzona między innymi w oparciu o Chemiczne Centrum Technologii i?Rozwoju w Tarnowie.
W jego utworzenie Grupa Azoty S.A. planuje zainwestować do końca 2018 r. ok. 87,9 mln zł. Minister Rozwoju udzielił dofinansowania dla tej inwestycji w wysokości 20 mln zł z funduszy Programu Inteligentny Rozwój. W ramach inwestycji Grupa Azoty utworzy 20 nowych miejsc pracy. Powstanie centrum badawczo-rozwojowe wyposażone w nowoczesną infrastrukturę laboratoryjną i badawczą.
Główne obszary badawcze w ramach utworzonego CBR-u:
1) zaawansowane materiały – opracowanie, testowanie oraz poszukiwanie zastosowań innowacyjnych materiałów o zaawansowanych właściwościach, w szczególności prace mają koncentrować się na grafenie,
2) innowacyjne produkty nawozowe – opracowanie innowacyjnych typów nawozów oraz surowców używanych do ich produkcji, w szczególności prace będą się koncentrowały na badaniach nad inteligentnymi nawozami, które poprzez spowolnione uwalnianie składników pokarmowych, zwiększą efektywność nawożenia oraz ograniczą niepożądane oddziaływanie na środowisko,
3) technologie i wyroby proekologiczne – zakres badań będzie się koncentrował na zmniejszeniu ilości odpadów, m.in. poprzez opracowanie technologii otrzymywania nowych katalizatorów i doskonalenie obecnych technologii.
# # #
W ramach działania 2.1 PO IR Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw ogłoszono trzy nabory wniosków. Łącznie złożono w nich 469 wniosków na kwotę ok. 2,89 mld:
• pierwszy nabór, z alokacją 460 mln zł, odbył się w okresie wrzesień – listopad 2015 r. Przedsiębiorcy złożyli 204 wnioski na kwotę dofinansowania 1,23 mld zł. Ich ocena została już zakończona. Dotychczas rekomendowano 104 projekty na łączną kwotę dofinansowania 493 mln zł. Z firmami, którym wsparcie zostało przyznane, zawierane są umowy o dofinansowanie. Obecnie procedowane jest 90 umów na łączną kwotę 428 mln zł dofinansowania ze środków POIR. W związku z realizacją tych umów, przedsiębiorcy zakładają, że poniosą wydatki na realizację inwestycji w centra badawczo-rozwojowe w łącznej wysokości 1,4 mld zł.
• drugi trwał w okresie marzec – maj 2016 r. Alokacja 1 mld zł. Przedsiębiorcy złożyli 265 wniosków na kwotę dofinansowania 1,65 mld zł. Trwa proces ich oceny. Organizowane są spotkania przedsiębiorców z ekspertami (tzw. panele ekspertów), podczas których przedsiębiorcy ubiegający się o środki unijne przedstawiają swoje projekty i odpowiadają na pytania ekspertów.
• trzeci nabór trwa od początku września do końca października 2016 r. Alokacja 460 mln zł.
Źródło: MR