e-urząd

476092878_1280x720.jpg

E-urząd polega na wdrożeniu zaawansowanych informatycznie rozwiązań i technologii umożliwiających świadczenie coraz większej liczby usług administracyjnych drogą elektroniczną bez konieczności wizyty petenta w urzędzie. Zmiany te przyczyniają się do modernizacji i usprawnienia działania  instytucji i optymalizacji procesów zarządczych, skracają dystans między urzędem i jego klientami oraz ułatwiają dostępność do wszelkich danych i rejestrów prowadzonych w formie elektronicznej. Dzięki temu zwiększa się efektywność i skuteczność pracy urzędów, dostęp do usług administracyjnych dla obywateli staje się szybszy, a kontakt i komunikacja z obywatelami A2C (Administracja – Klient), jak również przedsiębiorcami A2B (Administracja – Biznes) znacząco się poprawia. Sprawność obsługi klienta administracji jest często powiązana z tempem obiegu dokumentów, w tym szybkością przekazywania i generowania informacji zarówno między urzędami, jak i w ramach jednego urzędu. Do sztandarowych przykładów wdrożenia rozwiązań cyfrowych w funkcjonowaniu polskich urzędów należą: Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją oraz Platforma e-PUAP

Instrumentem umożliwiającym aktywne korzystanie z e-administracji jest podpis elektroniczny – Profil Zaufany Dokument przesłany do urzędu drogą elektroniczną i opatrzony podpisem elektronicznym jest podstawą do wszczęcia procedury administracyjnej i wydania wiążącej decyzji na podstawie złożonego wniosku. Instrumentem to umożliwiającym jest system Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Największym wyzwaniem e-administracji jest standaryzacja i kompatybilność systemów i procedur oraz interoperacyjność przetwarzanych danych. Od 2014 roku realizowany jest w Polsce Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa wprowadzający instrumenty planowania i koordynacji informatyzacji działalności podmiotów publicznych.

Na poziomie UE do narzędzi wspierających wdrażanie elektronicznej administracji należy szereg inicjatyw wspólnotowych i programów IDA (Interchange of Data between Administrations), IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens) oraz ISA (Interoperability Solutions for European Public Administrations). Te unijne inicjatywy mają na celu polepszenie efektywności działań europejskich organów administracji publicznej i współpracy między nimi, poprzez wsparcie finansowe przy wdrożeniu projektów skupionych na wdrażaniu ogólnoeuropejskich usług e-administracji w określonych obszarach. W długofalowej perspektywie rozwój e-administracji, dzięki ułatwionej komunikacji z obywatelami, społecznościami lokalnymi i całym społeczeństwem przyczyni się do rozwoju demokracji partycypacyjnej i bezpośredniej i szeroko rozumianego e-rozwoju.